top of page

Jævnfør registerlovgivningens nye persondataforordning gældende fra 25. maj 2018, er Klinik LeWel forpligtet til at indhente skriftligt samtykke til at føre journal på dig, som klient i klinikken.

Klinik LeWel er over for Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og SKAT forpligtet til at fører journal på behandlingerne, på baggrund af den uddannelse Massør Henriette Nielsen har.

Er du ikke myndig, skal samtykkeerklæringen underskrives af din værge eller forælder.

Ved din underskrift er du samtidig indforstået med at Klinik LeWel fralægger sig et hvert ansvar ved følgevirkninger, som er forårsaget af, at du har indtaget alkohol og/eller euforiserende stoffer umiddelbart inden behandlingen, trods Klinik LeWel´s advarsel.

Du har ret til enhver tid, at se hvilke informationer, der er noteret i din journal.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til journalføring.

Behandler Henriette Nielsen er underlagt tavshedspligt.

RAB-behandler

Hvis du benytter dig af en Registreret Alternativ Behandler (RAB-behandler), kan du klage over behandlingen til den forening, der har registreret behandleren.

Du kan klage til Dansk Behandlerforbund, hvis RAB-behandleren ikke overholder foreningens regelsæt for god klinisk praksis.

Generelle klagemuligheder

Alternative behandlere - også RAB-behandlere - er indirekte reguleret via Autorisationsloven.

Det betyder, at alternative behandlere kan straffes med bøde eller fængsel, hvis de udsætter andre for fare eller forårsager skade på legeme eller helbred.

Du skal kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du vil klage over en alternativ behandler:

  • fordi du har været udsat for fare eller er blevet forårsaget skade på legeme eller helbred.

  • fordi den alternative behandler reklamerer med at være RAB-registreret eller autoriseret af Styrelsen for Patientsikkerhed, uden at dette er tilfældet.

  • fordi den alternative behandler reklamerer ulovligt - for eksempel ved at love helbredelse af bestemte sygdomme.

bottom of page